Πολιτική Απορρήτου

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων (εφεξής «ελεγκτής δεδομένων») του ηλεκτρονικού καταστήματος www.metridis.gr/ είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΜΕΤΡΙΔΗΣ ΙΚΕ”, με αριθμό Γ.Ε.Μ.Η 152267803000 και ΑΦΜ 801230420, με διεύθυνση αλληλογραφίας: Λ. ΑΛΙΜΟΥ 58 ΑΛΙΜΟΣ 17455 και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail): info@metridis.gr, η οποία έχει και την ιδιότητα του Πωλητή. Οι κανόνες επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (εφεξής οι “Κανόνες”) ρυθμίζουν τις βασικές αρχές συλλογής, επεξεργασίας και αποθήκευσης προσωπικών δεδομένων, στα οποία βασίζεται ο ελεγκτής δεδομένων κατά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του Πελάτη (επισκέπτη/εγγεγραμμένου χρήστη/αγοραστή).

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006, ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

Υποχρέωση Διαφάνειας

Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να έχει πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα, καθώς και το δικαίωμα να διορθώνει ή να διαγράφει λανθασμένα, ελλιπή, ανακριβή προσωπικά δεδομένα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) info@metridis.gr ή καλώντας το +30 210 7520616. Στην περίπτωση αυτή, ο Πωλητής πρέπει να εφαρμόσει αμέσως το αίτημα του Πελάτη (εντός 3-4 ημερών). Ο Πελάτης εφ’ όσον θεωρεί ότι δεν ικανοποιείται από την απάντηση του ενημερώνεται ότι έχει δικαίωμα προσφυγής στην αρμόδια εποπτική αρχή (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, www.dpa.gr, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ.: 11523, Αθήνα).

Αλλαγή των κανόνων

Ο ελεγκτής δεδομένων έχει το δικαίωμα να αντικαταστήσει εν μέρει ή πλήρως τους Κανόνες, κοινοποιώντας τους στο ηλεκτρονικό κατάστημα του www.metridis.gr. Οι προσθήκες ή οι τροποποιήσεις των Κανόνων τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής τους, δηλαδή από την ημέρα που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.metridis.gr Εάν ο Πελάτης διαφωνεί με τη νέα έκδοση των Κανόνων, έχει το δικαίωμα να το αρνηθεί εγγράφως. Εάν ο Πελάτης συνεχίσει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες που παρέχει το ηλεκτρονικό κατάστημα μετά την συμπλήρωση ή την τροποποίηση των Κανόνων, ο Πελάτης θεωρείται ότι αποδέχεται την νέα έκδοση των Κανόνων.

Παρουσίαση και διαβίβαση πληροφοριών

Όλες οι ειδοποιήσεις σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων παρέχονται στον ελεγκτή δεδομένων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@metridis.gr ή ταχυδρομικώς. Η απάντηση παρέχεται από τον ελεγκτή δεδομένων στην ίδια μορφή με το μήνυμα ή την αξίωση που ο Πελάτης έχει λάβει.